Staff

CAO Guangkai

Administrative Office

caogk@jlu.edu.cn

CHENG Wenhua

Administrative Office

chengwh@jlu.edu.cn

JIANG Xuewei

Party Committee Office

jiangxw93@jlu.edu.cn

LI Meng

PostgraduateTeaching Office

limeng@jlu.edu.cn

LI Xinshuang

Party Committee Office

xsli@jlu.edu.cn

LIU Bing

Research & International Exchange Office

liubing719@jlu.edu.cn

LIU Na

Administrative Office

liuna19860203@jlu.edu.cn

TAN Ying

Research & International Exchange Office

tanying2019@jlu.edu.cn

WANG Haiou

Reference Room

who@jlu.edu.cn

WANG Wanhong

Party Committee Office

wangwanhong@jlu.edu.cn

WANG Yuanyi

Undergraduate Teaching Office


ZENG Yuan

PostgraduateTeaching Office

zengyuan@jlu.edu.cn

ZHANG Mi

Administrative Office

zhangmi@jlu.edu.cn

ZHANG Shuangshuang

Undergraduate Teaching Office

zssjlu@jlu.edu.cn